Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Procedury, regulaminy, wnioski

Szkolne dokumenty-

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. PROF. ADAMA WODZICZKI W SWARZĘDZU

Kontrakty przedmiotowe- edukacja wczesnoszkolna

Kontrakty przedmiotowe– klasy IV-VIII

Procedury i dokumenty szkolne

Deklaracja dostępności:Procedury, regulaminy, wnioski

Procedury bezpieczeństwa

Procedura monitorowania wejść i wyjść osób postronnych na teren szkoły

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Vulcan

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Regulamin placu zabaw

Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin żywienia i korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin boisk szkolnych

Uchwała nr XXIII/224/2016 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych położonych na terenie gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.3438 z dn.24.05.2016r.).

Animator sportu zarządzający boiskiem- p. Wojciech Niklaus.

Regulamin Balu ósmoklasisty

Regulamin rekrutacji

Procedura organizacji konsultacji i spotkań z uczniami w reżimie sanitarnym

wzór zgody na udział:

Przydatne wnioski:

wniosek o zwolnienie dziecka z lekcji:

wniosek o wydanie eLegitymacji szkolnej

Adres sekretariatu, na który należy przesłać zeskanowane zdjęcie do legitymacji w telefonie komórkowym: sekretariat@sp5szkola.pl

wniosek o zwolnienie dziecka z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

wniosek o zwolnienie dziecka z przedmiotu Religia

wniosek o zwolnienie dziecka z przedmiotu Wychowanie fizyczne i innych, które wynikają z orzeczenia lekarskiego lub poradni psychologiczno-pedagpgicznej

wniosek o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

wniosek_rodzica_o_sciezke.docx

wniosek rodzica o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

wniosek_rodzica_o_pomoc_ps_ped.docx

wniosek rodzica o indywidualne nauczanie

wniosek_rodzica_o_nauczanie_indywidualne.docx


edukacja domowa:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

z uwagi na sytuację epidemiologiczną, nie ma konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wniosek_edukacja_domowa.docx

po otrzymaniu wniosku, rodzice/opiekunowie prawni otrzymują warunki edukacji domowej dla dziecka.


Informacja o składaniu skarg i wniosków

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przyjmowanie skargi lub wniosku odbywa się codziennie w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem przypadających dni ustawowo wolnych od pracy lub podczas umówionego wcześniej spotkania z odpowiednim wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły. Skargi i wnioski można składać także za pomocą poczty elektronicznej na adres:sekretariat@sp5szkola.pl lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.

Procedura_skladania_i_rozpatrywania_skarg_i_wnioskow.pdf

Skip to content