Szkolne dokumenty-

Program wychowawczo-profilaktyczny, procedury i dokumenty szkolne

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Każdego roku program jest modyfikowany o zalecania resortu edukacji dotyczące treści związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych. W związku z tym, na początku września badaniami ankietowymi objęci są uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły. Następnie wspólnie z Radą Rodziców ustala się założenia Programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok szkolny.

Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Priorytety dydaktyczne i wychowawcze szkoły na rok szkolny 2021/2022:

Radzenie sobie z emocjami i trudnościami natury psychicznej

Integracja zespołów klasowych

Korzystanie z zasobów Internetu, w tym zachowania kultury i bezpieczeństwa podczas nauki zdalnej

Wspieranie uczniów-obcokrajowców podczas lekcji i w relacjach z rówieśnikami

Angażowanie uczniów i rodziców w życie szkoły

Deklaracja dostępności:Procedury, regulaminy, wnioski

Procedury bezpieczeństwa

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Regulamin dziennika elektronicznego: w trakcie aktualizacji

Poradnik Vulcan dla ucznia i rodzica: w trakcie aktualizacji

Regulamin placu zabaw

Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin żywienia i korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin boisk szkolnych

http://UCHWAŁANR XXIII/224/2016RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZUz dnia 17 maja 2016 r.

Regulamin Balu ósmoklasisty

Regulamin rekrutacji

Procedura organizacji konsultacji i spotkań z uczniami w reżimie sanitarnym

wzór zgody na udział:

Przydatne wnioski:

wniosek o wydanie eLegitymacji szkolnej

Adres sekretariatu, na który należy przesłać zeskanowane zdjęcie do legitymacji w telefonie komórkowym: sekretariat@sp5szkola.pl

wniosek o zwolnienie dziecka z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

wniosek o zwolnienie dziecka z przedmiotu Religia

wniosek o zwolnienie dziecka z przedmiotu Wychowanie fizyczne i innych, które wynikają z orzeczenia lekarskiego lub poradni psychologiczno-pedagpgicznej

wniosek o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

wniosek_rodzica_o_sciezke.docx

wniosek rodzica o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

wniosek_rodzica_o_pomoc_ps_ped.docx

wniosek rodzica o indywidualne nauczanie

wniosek_rodzica_o_nauczanie_indywidualne.docx


edukacja domowa:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

z uwagi na sytuację epidemiologiczną, nie ma konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wniosek_edukacja_domowa.docx

po otrzymaniu wniosku, rodzice/opiekunowie prawni otrzymują warunki edukacji domowej dla dziecka.


Informacja o składaniu skarg i wniosków

Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przyjmowanie skargi lub wniosku odbywa się codziennie w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem przypadających dni ustawowo wolnych od pracy lub podczas umówionego wcześniej spotkania z odpowiednim wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły. Skargi i wnioski można składać także za pomocą poczty elektronicznej na adres:sekretariat@sp5szkola.pl lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.

Procedura_skladania_i_rozpatrywania_skarg_i_wnioskow.pdf