Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Regulaminy

KONWENCJA PRAW DZIECKA
Konwencja Praw Dziecka, to międzynarodowa umowa, która zawiera zbiór dziecięcych praw. Każde państwo, które podpisze Konwencję Praw Dziecka, jest zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce zaczęła obowiązywać w 1991 roku. Oznacza to, że w naszym kraju przestrzegać należy praw dzieci: do edukacji do miłości i zrozumienia imienia i narodowości prawa do wolności wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach życia w pokoju, bez wojen i konfliktów, prawa do schronienia ochrony, życia bez przemocy i poniżania przez kogokolwiek wypoczynku prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami do godności i szacunku znajomości swoich praw odpowiedniego standardu życia   https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka  

 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Art. 14.
Prawo do nauki:
1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.
3. Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa.

Rzecznik praw dziecka: https://brpd.gov.pl
Telefon kontaktowy Rzecznika Praw Dziecka:
800 12 12 12NETYKIETA  
Regulamin korzystania z INTERNETU dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu
Uczniowie korzystający z sieci są zobowiązani do: przestrzegania zasad określonych niniejszym regulaminem; przestrzegania dobrych obyczajów, poszanowania praw autorskich do dzieł udostępnianych w Internecie, nie wykorzystywania łącza, sieci komputerowej do działalności sprzecznej z prawem.   Netykieta – zbiór zasad kultury obowiązującej wszystkich w Internecie. Jeśli odpowiednio się zachowujesz, niczego nie będziesz musiał się wstydzić, To, w jaki sposób wyrażasz swoje zdanie w sieci, świadczy o Twoim dobrym wychowaniu lub braku kultury.   Trzy główne zasady korzystania z sieci: Myśl, Nie działaj na czyjąkolwiek szkodę, Nie nadużywaj zaufania innych uczestników.   Zasady zachowania w sieci: Każdy członek społeczności szkolnej: powinien zachowywać się  w stosunku do innych tak, jak sam chciałby być traktowany. w korespondencji oraz w dyskusji na forum portali społecznościowych wyraża swoje opinie zawsze w sposób kulturalny, tzn. nie używa wulgaryzmów, nie obraża, nie wyśmiewa, nie przekazuje nieprawdziwych informacji, Użytkownik sieci przestrzega zakazu: zakładania i posiadania profilu na portalu społecznościowym przed ukończeniem trzynastego roku życia, spamowania – masowego wysyłania niechcianych linków na strony użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody, floodowania – wielokrotnego wysyłania tej samej wiadomości w bardzo któtkich odstępach czasu bez uprzedniej zgody odbiorcy, trollowania – zamierzonego wywoływania kłótni w dyskusji internetowej poprzez zamieszczanie nieprawdziwych, obraźliwych lub napastliwych komentarzy, pisania wiadomości wielkimi literami (oznacza to krzyk) używania nadmiernej liczby emotikonów, króre powinny być dodatkiem, a nie główną treścią wiadomości, zamieszczania wizerunku danej osoby bez jej zgody w Internecie,   Użytkownik sieci zobowiązany jest do: Korzystania z sieci ze świadomością, że nie jest w niej sam i nie jest w niej najważniejszy, Dbania o poprawność językową oraz pisownię i odpowiednią formę wiadomości, Przestrzegania warunków licencji i praw autorskich, w tym cytowania zawsze za zgodą autorów,   Pouczenie: Pamiętaj, że w Internecie nikt nie jest anonimowy i zawsze można wskazać użytkownika, Dbaj o kulturalną, rzeczową wymianę informacji podczas porozumiewania się za pomocą wszelkich komunikatorów internetowych i portali społecznościowych.* Przestrzegaj regulaminów pracowni komputerowych i netykiety także podczas lekcji wykorzystujących komputery oraz zasoby internetowe.* Nie korzystaj z tabletów, smartfonów, ipodów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń (nośników danych) na terenie szkoły i boisk szkolnych.*   * Zasady dotyczące konsekwencji naruszenia w/w obowiązków określone są w osobnym  dokumencie Szkoły.    
REGULAMIN DYSKOTEK  
Regulamin dyskotek szkolnych  dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu Dyskoteki szkolne są integralną formą działalności wychowawczej szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły, postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami dotyczącymi zachowania w trakcie ewentualnych zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków. Na początku roku szkolnego na Radzie Pedagogicznej ustala się liczbę dyskotek szkolnych. Organizatorem dyskoteki szkolnej jest Samorząd Uczniowski lub inna grupa inicjatywna, która uzyska zgodę Dyrektora Szkoły. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele ( wg przyjętego harmonogramu), rodzice oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Zadaniem organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Komendy Policji w Swarzędzu (tel: 997) Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. Uczestnikami zabaw szkolnych są wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu ( wyjątek stanowią organizatorzy oprawy muzycznej) Ramowe godziny dyskoteki ustala się na początku roku szkolnego na Radzie Pedagogicznej Dyskoteki odbywają się na holu I pietra Udostępniane są najbliżej położone toalety na I piętrze w budynku D Istnieje  absolutny zakaz chodzenia po szkole ( obszar przybywania uczniów wyznaczają stoły przy których dyżurują nauczyciele i rodzice) Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjątkiem wcześniejszego wyjścia z dyskoteki jest tylko pisemna zgoda rodzica/opiekuna na wcześniejsze jej opuszczenie Uczniowie po przybyciu do szkoły udają się do szatni, zostawiają kurtki a następnie wchodzą na I piętro szerokimi schodami. Schodami szerokimi lub wąskimi podczas dyskoteki mogą poruszać się tylko: pracownicy szkoły, nauczyciele i wyznaczeni rodzice. Uczestnikom nie wolno wnosić na zabawę niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Przedmioty wartościowe (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, zegarki, biżuterię) uczniowie przynoszą na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę w/w przedmiotów. Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze. Jeśli  sklepik zostanie zorganizowany  przez Samorząd Uczniowski. dochód z jego prowadzenia przeznaczony będzie na nagrody albo prace na rzecz społeczności uczniowskiej. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych naganą wychowawcy lub Dyrektora Szkoły, nie mogą brać udziału w szkolnej dyskotece. Wszyscy uczestnicy proszeni są o pozostawienie  w czystości obiektu szkolnego ( korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia). W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki. Uczeń nie może palić papierosów, pić alkoholu, przyjmować substancji psychoaktywnych, nie powinien używać wulgarnego słownictwa i zachowywać się agresywnie Uczniowie nie mogą przebywać w pobliżu sprzętu nagłaśniającego, z wyjątkiem osób uprawnionych do jego obsługi. Nie wolno otwierać okien bez zgody nauczyciela, rodzica lub pracownika szkoły. Straty wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawcy szkody, po rozmowie z Dyrektorem Szkoły. W czasie dyskoteki uczniowie nie mają prawa przebywać w szatni bez uzasadnionej potrzeby.Po zakończeniu zabawy uczniowie kierują się szerokimi schodami do szatni po kurtki a następnie   wracają nimi do wyjścia głównego. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły ( lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek- każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku Szkoły. Uczeń usunięty z dyskoteki musi zostać odebrany przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą. Wychowawcy klas  są zobowiązani do zapoznania uczniów z regulaminem. Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia   opracowała: Agnieszka Wojciuch, Małgorzata Kołacz

Skip to content