Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Regulaminy

KONWENCJA PRAW DZIECKA
Konwencja Praw Dziecka, to międzynarodowa umowa, która zawiera zbiór dziecięcych praw. Każde państwo, które podpisze Konwencję Praw Dziecka, jest zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce zaczęła obowiązywać w 1991 roku. Oznacza to, że w naszym kraju przestrzegać należy praw dzieci: do edukacji do miłości i zrozumienia imienia i narodowości prawa do wolności wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach życia w pokoju, bez wojen i konfliktów, prawa do schronienia ochrony, życia bez przemocy i poniżania przez kogokolwiek wypoczynku prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami do godności i szacunku znajomości swoich praw odpowiedniego standardu życia   https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka  
 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Art. 14.
Prawo do nauki:
1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.
3. Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa.

Rzecznik praw dziecka: https://brpd.gov.pl
Rzecznika Praw Dziecka:
800 12 12 12Biblioteka szkolna
REGULAMIN_WYPOZYCZEN.docx  

KODEKS UCZNIA
UCZEŃ  ZOBOWIĄZANY JEST DO:
noszenia stroju skromnego, schludnego i czystego stroju szkolnego, odpowiedniej długości i bez głębokiego dekoltu, wchodzenia do szkoły  po dużej przerwie  ze swoją klasą, okazania nauczycielowi, który zaznaczy to w dzienniku,  pisemnego zwolnienia z lekcji przed opuszczeniem budynku szkoły, zostawienia porządku w sali lekcyjnej  po zakończonych zajęciach, dbania o ład i porządek na korytarzach i w innych miejscach budynku, wrzucania śmieci do koszy, używania pomieszczeń i sprzętów szkolnych tylko zgodnie z ich przeznaczeniem (funkcją) przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.  
UCZNIOWI NIE WOLNO: stosować używek (papierosy, alkohol, narkotyki i inne), przynosić do szkoły przedmiotów niebezpiecznych (petardy, ostre narzędzia, zapalniczki, laserki itp.), niszczyć mienia szkoły (ścian, drzwi, krzeseł, stołów, lamp, gaśnic, roślin, itp.) oraz mienia kolegów i koleżanek (odzieży, tornistrów, przyborów szkolnych  itp.), przywłaszczać mienia szkoły oraz mienia kolegów i koleżanek, używać przemocy, także podczas rozwiązywania konfliktów, dotykać przedmiotów znajdujących się na ławkach, regałach  itp., nie będących własnością ucznia – bez zgody ich właściciela, opuszczać samowolnie sali lekcyjnej podczas zajęć, wchodzić bez zgody nauczyciela do pokoju nauczycielskiego, otwierać okien na półpiętrach, wychylać się i  wychodzić przez okna, wychylać się i przewieszać  przez barierkę na antresoli, przebywać podczas  przerw  na półpiętrach budynku, zeskakiwać ze schodów, zjeżdżać po poręczach, bawić się na scenie oraz wokół niej biegać po korytarzach, grać na terenie szkoły w takie gry jak: karty, rzucanie piłeczką itp. chodzić wewnątrz  budynku w nakryciu głowy (czapkę należy zostawić w kurtce lub plecaku), siadać na poręczach przy sali gimnastycznej na dziedzińcu szkoły przechodzić na boiska sportowe podczas przerw, opuszczać samowolnie terenu szkoły podczas przerw i lekcji, przebywać bez nauczyciela w budynku klas I-III.   Sytuacje nieprzewidziane w Kodeksie Ucznia regulują zasady określone przez nauczyciela. Za nieprzestrzeganie powyższego kodeksu uczniowie mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.    
KATALOG DOBRYCH ZACHOWAŃ
L.p. Sytuacja Zachowanie Uwagi 1.  Wchodzenie do szkoły Tylko wejściem głównym (z dziedzińca); uczeń zdejmuje nakrycie głowy. Dotyczy wszystkich 2. Wychodzenie ze szkoły Tylko wejściem głównym.   3. Poruszanie się po szkole Zgodnie z regulaminem, bez biegania; obowiązuje ruch prawostronny; uczniowie wchodzą wąską klatką schodową, schodzą szeroką. Nauczyciele prowadzący dzieci z klas I-III na religię lub zajęcia komputerowe też wchodzą wąską klatką schodową. 4. Ustawianie się przed lekcjami Parami przed salą – najpierw dziewczynki, za nimi chłopcy. W szczególnych przypadkach decydują wychowawcy. 5. Oczekiwanie na pierwszą lekcję (przed godziną 8.00) Od 7.40 do 7.55 w szatni; od 7.55 przed salą na korytarzu. Dyżur nauczycieli w szatni od 7.45, na korytarzach od 7.55. Uczniowie starają się nie przychodzić do szkoły przed 7.40; uczniowie dojeżdżający mogą wejść do szkoły wcześniej i czekają w szatni. 6. Oczekiwanie na pierwszą lekcję, będącą w planie szkoły lekcją kolejną W szatni – na korytarz wchodzimy dopiero na przerwie.   7. Oczekiwanie na lekcje wych. fizycznego Gdy pierwsza lekcja – w szatni; gdy kolejna – czekamy na korytarzu na tym piętrze, gdzie skończyliśmy zajęcia, plecaki składamy w wyznaczonym miejscu w holu; do szatni schodzimy dopiero po dzwonku. Przewodniczący lub dyżurni dopilnowują porządku. 8. Odkładanie plecaków Parami, porządnie, przed salą; przed WF w wyznaczonym miejscu; na WF bierzemy je ze sobą do przebieralni. Gdy WF jest po dużej przerwie spędzanej na dziedzińcu, przed wyjściem uczniowie zostawiają plecaki w holu na parterze. 9. Siadanie na scenie i parapetach, leżenie w poprzek korytarza Zakaz.   10. Picie podczas zajęć. Tylko woda niegazowana.   11. Picie mleka Na początku wyznaczonych lekcji; po 10 minutach dyżurny zbiera zgniecione kartoniki do jednej siatki i wyrzuca do wyznaczonego kosza w holu. Paniom szatniarkom wcześniej zgłaszamy nieobecność klasy w szkole celem rozprowadzenia dodatkowego mleka. 12. Jedzenie śniadań Tylko na przerwach.   13. Zakupy w sklepiku Wskazane przed zajęciami lub po nich; podczas przerw do sklepiku wchodzą tylko uczniowie kupujący; dzwonek na lekcję oznacza koniec sprzedaży. Konieczna weryfikacja asortymentu: bez produktów chipsopodobnych, napojów puszkowanych i gazowanych oraz gum do żucia. 14. Żucie gumy Zakaz na terenie całej szkoły, również na przerwach.   15. Spędzanie przerw Zakaz biegania na terenie szkoły.   16. Spędzanie dużych przerw Gdy warunki atmosferyczne na to pozwalają – na dziedzińcu szkolnym między salą gimnastyczną a segmentem D; gdy niepogoda – tak, jak krótkie przerwy w budynku (patrz pkt 15). Informują o tym dwa dzwonki. 17. Korzystanie z biblioteki W czasie wolnym od zajęć; wskazane przed lekcjami lub po lekcjach; podczas dużych przerw drugi dzwonek oznacza koniec wypożyczania – uczeń może poprosić o odłożenie książki. Godziny urzędowania na drzwiach biblioteki. 18. Osoba dorosła wchodzi do sali podczas lekcji Wszyscy wstają, potem siadają; przy wyjściu nie wstają już po raz drugi; uczniowie nie wstają, gdy nauczyciel wchodzi do nauczyciela. Wstajemy, gdy osoba dorosła wchodząc zwraca się do czuniów. 19. Nauczyciel/dorosły zwraca się do ucznia Uczeń wstaje i stoi podczas rozmowy. Może nie dotyczyć dyskusji tematycznej w toku lekcji. 20. Nauczyciel/dorosły rozmawia z uczniem podczas przerwy lub uczeń mówi „dzień dobry”, rozmawia z nauczycielem Uczeń nie trzyma rąk w kieszeni, stoi prosto, przerywa jedzenie i picie.   21. Nauczyciel rozmawia z osobą dorosłą Uczeń nie przerywa rozmowy bez poważnej przyczyny.   22. Podawanie danych (imię, nazwisko, klasa) Uczeń poproszony przez nauczyciela lub personel administracyjny musi przedstawić się.   23. Uczeń spóźniony Puka, wchodzi do sali, mówi „dzień dobry, przepraszam” i podaje przyczynę spóźnienia.   24. Uczeń nieobecny w szkole (choroba, zawody, wyjazdy itp.) Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w terminie ustalonym z nauczycielem.   25. Korzystanie z telefonu komórkowego Uczeń na terenie szkoły ma wyłączony aparat telefoniczny; korzysta z komórki tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela w czasie przerwy.        
NETYKIETA  
Regulamin korzystania z INTERNETU dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu
Uczniowie korzystający z sieci są zobowiązani do: przestrzegania zasad określonych niniejszym regulaminem; przestrzegania dobrych obyczajów, poszanowania praw autorskich do dzieł udostępnianych w Internecie, nie wykorzystywania łącza, sieci komputerowej do działalności sprzecznej z prawem.   Netykieta – zbiór zasad kultury obowiązującej wszystkich w Internecie. Jeśli odpowiednio się zachowujesz, niczego nie będziesz musiał się wstydzić, To, w jaki sposób wyrażasz swoje zdanie w sieci, świadczy o Twoim dobrym wychowaniu lub braku kultury.   Trzy główne zasady korzystania z sieci: Myśl, Nie działaj na czyjąkolwiek szkodę, Nie nadużywaj zaufania innych uczestników.   Zasady zachowania w sieci: Każdy członek społeczności szkolnej: powinien zachowywać się  w stosunku do innych tak, jak sam chciałby być traktowany. w korespondencji oraz w dyskusji na forum portali społecznościowych wyraża swoje opinie zawsze w sposób kulturalny, tzn. nie używa wulgaryzmów, nie obraża, nie wyśmiewa, nie przekazuje nieprawdziwych informacji, Użytkownik sieci przestrzega zakazu: zakładania i posiadania profilu na portalu społecznościowym przed ukończeniem trzynastego roku życia, spamowania – masowego wysyłania niechcianych linków na strony użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody, floodowania – wielokrotnego wysyłania tej samej wiadomości w bardzo któtkich odstępach czasu bez uprzedniej zgody odbiorcy, trollowania – zamierzonego wywoływania kłótni w dyskusji internetowej poprzez zamieszczanie nieprawdziwych, obraźliwych lub napastliwych komentarzy, pisania wiadomości wielkimi literami (oznacza to krzyk) używania nadmiernej liczby emotikonów, króre powinny być dodatkiem, a nie główną treścią wiadomości, zamieszczania wizerunku danej osoby bez jej zgody w Internecie,   Użytkownik sieci zobowiązany jest do: Korzystania z sieci ze świadomością, że nie jest w niej sam i nie jest w niej najważniejszy, Dbania o poprawność językową oraz pisownię i odpowiednią formę wiadomości, Przestrzegania warunków licencji i praw autorskich, w tym cytowania zawsze za zgodą autorów,   Pouczenie: Pamiętaj, że w Internecie nikt nie jest anonimowy i zawsze można wskazać użytkownika, Dbaj o kulturalną, rzeczową wymianę informacji podczas porozumiewania się za pomocą wszelkich komunikatorów internetowych i portali społecznościowych.* Przestrzegaj regulaminów pracowni komputerowych i netykiety także podczas lekcji wykorzystujących komputery oraz zasoby internetowe.* Nie korzystaj z tabletów, smartfonów, ipodów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń (nośników danych) na terenie szkoły i boisk szkolnych.*   * Zasady dotyczące konsekwencji naruszenia w/w obowiązków określone są w osobnym  dokumencie Szkoły.    
REGULAMIN DYSKOTEK  
Regulamin dyskotek szkolnych  dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu Dyskoteki szkolne są integralną formą działalności wychowawczej szkoły, dlatego uczestników obowiązuje przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły, postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami dotyczącymi zachowania w trakcie ewentualnych zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków. Na początku roku szkolnego na Radzie Pedagogicznej ustala się liczbę dyskotek szkolnych. Organizatorem dyskoteki szkolnej jest Samorząd Uczniowski lub inna grupa inicjatywna, która uzyska zgodę Dyrektora Szkoły. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele ( wg przyjętego harmonogramu), rodzice oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Zadaniem organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie Komendy Policji w Swarzędzu (tel: 997) Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. Uczestnikami zabaw szkolnych są wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu ( wyjątek stanowią organizatorzy oprawy muzycznej) Ramowe godziny dyskoteki ustala się na początku roku szkolnego na Radzie Pedagogicznej Dyskoteki odbywają się na holu I pietra Udostępniane są najbliżej położone toalety na I piętrze w budynku D Istnieje  absolutny zakaz chodzenia po szkole ( obszar przybywania uczniów wyznaczają stoły przy których dyżurują nauczyciele i rodzice) Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjątkiem wcześniejszego wyjścia z dyskoteki jest tylko pisemna zgoda rodzica/opiekuna na wcześniejsze jej opuszczenie Uczniowie po przybyciu do szkoły udają się do szatni, zostawiają kurtki a następnie wchodzą na I piętro szerokimi schodami. Schodami szerokimi lub wąskimi podczas dyskoteki mogą poruszać się tylko: pracownicy szkoły, nauczyciele i wyznaczeni rodzice. Uczestnikom nie wolno wnosić na zabawę niepotrzebnych i niebezpiecznych przedmiotów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Przedmioty wartościowe (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, zegarki, biżuterię) uczniowie przynoszą na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę w/w przedmiotów. Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze. Jeśli  sklepik zostanie zorganizowany  przez Samorząd Uczniowski. dochód z jego prowadzenia przeznaczony będzie na nagrody albo prace na rzecz społeczności uczniowskiej. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych naganą wychowawcy lub Dyrektora Szkoły, nie mogą brać udziału w szkolnej dyskotece. Wszyscy uczestnicy proszeni są o pozostawienie  w czystości obiektu szkolnego ( korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia). W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki. Uczeń nie może palić papierosów, pić alkoholu, przyjmować substancji psychoaktywnych, nie powinien używać wulgarnego słownictwa i zachowywać się agresywnie Uczniowie nie mogą przebywać w pobliżu sprzętu nagłaśniającego, z wyjątkiem osób uprawnionych do jego obsługi. Nie wolno otwierać okien bez zgody nauczyciela, rodzica lub pracownika szkoły. Straty wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są przez rodziców sprawcy szkody, po rozmowie z Dyrektorem Szkoły. W czasie dyskoteki uczniowie nie mają prawa przebywać w szatni bez uzasadnionej potrzeby.Po zakończeniu zabawy uczniowie kierują się szerokimi schodami do szatni po kurtki a następnie   wracają nimi do wyjścia głównego. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania Dyrektora Szkoły ( lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek- każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku Szkoły. Uczeń usunięty z dyskoteki musi zostać odebrany przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą. Wychowawcy klas  są zobowiązani do zapoznania uczniów z regulaminem. Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia   opracowała: Agnieszka Wojciuch, Małgorzata Kołacz

Skip to content