Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Programy stypendialne

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów naukowych oraz sportowych. Z wnioskiem do dyrektora szkoły mogą zwrócić się zarówno rodzice, jak i nauczyciele uczący. Podczas przyznawania stypendium, brane są pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata, takie jak wybitne osiągnięcia w nauce, indywidualny udział w olimpiadzie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub wojewódzkim oraz zespołowy udział w olimpiadzie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub wojewódzkim. Ponadto udział w projektach naukowo-badawczych, dokonania będące dziełami artystycznymi i ich prezentacja, zbiorowe dokonania będące dziełami artystycznymi i ich prezentacja, a także inne aktywności, osiągnięcia, certyfikaty, dyplomy.

zdjęcie: Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Uczeń, każdego typu szkoły z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

Kryteria:

  1. Uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
    Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.
  2. Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

Procedura:

Wniosek o przyznanie stypendium, składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych – słuchacz, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Do dnia 20 października można składać wnioski o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii uczeń oraz kategorii student. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (zakładka Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego). Stypendium naukowe ma charakter szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką. Stanowi zachętę i motywację do dalszego rozwoju naukowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na tronie internetowej:

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/programy_stypendialne/

Skip to content