Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Priorytety dydaktyczne i wychowawcze szkoły na rok szkolny 2022/2023:

I. Radzenie sobie z emocjami i trudnościami natury psychicznej, w tym kształtowanie postaw kultury osobistej

II. Bezpieczne oraz świadome korzystanie z zasobów Internetu oraz mediów cyfrowych

III. Wspieranie uczniów-obcokrajowców podczas lekcji i w relacjach z rówieśnikami

IV. Angażowanie i integrowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w życie szkoły

V. Kształtowanie świadomości ekologicznej i konieczności ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia

Plan pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).
3.Ferie zimowe30 stycznia – 12 lutego 2023 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
4.Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
5.Egzamin ósmoklasisty23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
6. Dni PatronaJubileusz 30 lecia szkoły
02.06.2023- uroczystość szkolna
03.06.2023- festyn rodzinny z okazji Dnia Patrona
7.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
8.Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Półrocza: Pierwsze: 01.09.22-27.01.2023 Drugie : 02.02.2023-23.06.2023

Zebrania Rad Pedagogicznych: 12.09.22, 17. 10. 2022, 23.01.23 (klasyfikacyjna), 20.02.23,  15.06.23 klasyfikacyjna

Terminy związane z klasyfikacją:

I semestr:

Do 16.12.2022 zagrożenia oceną niedostateczną, nieodpowiednią i naganną zachowania

Do 13.01.2023 wystawienie ocen śródrocznych;

II semestr:

Do 15.05.2023 zagrożenia oceną niedostateczną, nieodpowiednią i naganną zachowania

Do 05.06.2023 wystawienie przewidywanych ocen rocznych.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych:

14.10.2022r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2022r. (poniedziałek) przed 01 listopada

02.05.2023r. (wtorek) przed 3 maja

23,24,25. 05.23 (wtorek, środa, czwartek) egzaminy kl.8

02.06.2023 Dzień Patrona- jubileusz szkoły (piątek)

09.06.2023 po Bożym Ciele (piątek)

Oraz dwa dni na czas rekolekcji (daty zostaną podane po ustaleniu dokładnego terminu przez proboszcza parafii).

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, na wniosek rodzica szkoła organizuje opiekę świetlicową. W celach organizacyjnych prosimy o poinformowanie wychowawcy o potrzebie zorganizowania takiej opieki, na 7 dni przed dniem wolnym.

Spotkania z rodzicami

05.12.22 (klasy 4-8) 07.12.22 (klasy 0-3) połączone z dyżurami nauczycieli.

27.02.2023 (IV-VIII) 28.02.2023 (0-III) oraz 15.05.2023 (IV-VIII) 16.05.2023 (0-III)  połączone z dyżurami nauczycieli i terapeutów.

Drzwi otwarte 3,4 kwietnia 2023 oraz 5,6 kwietnia 2023 (harmonogram zostanie udostępniony na stronie szkoły).

Godziny lekcji oraz przerwy w naszej szkole:

1 lekcja 8.00 – 8.45

2 lekcja 8.55 – 9.40

3 lekcja 9.50 – 10.35

duża przerwa

4 lekcja 10.50 – 11.35

5 lekcja 11.45 – 12.30

6 lekcja 12.40 – 13.25

duża przerwa

7 lekcja 13.45 – 14.30

8 lekcja 14.40 – 15.25

9 lekcja 15.35 – 16.20


Skip to content