Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Priorytety dydaktyczne i wychowawcze szkoły na rok szkolny 2021/2022:

Radzenie sobie z emocjami i trudnościami natury psychicznej

Integracja zespołów klasowych

Korzystanie z zasobów Internetu, w tym zachowania kultury i bezpieczeństwa podczas nauki zdalnej

Wspieranie uczniów-obcokrajowców podczas lekcji i w relacjach z rówieśnikami

Angażowanie uczniów i rodziców w życie szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.   Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).  
 2.Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).  
 3.Ferie zimowe  17 – 30 stycznia 2022 r. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).  
 4.Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).  
5. Egzamin ósmoklasisty24-26 maja 2022r.   Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).  
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach24 czerwca 2022 r.   Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).  
     7.Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).  
www.gov.pl

Półrocza: Pierwsze 1.09.2021-30.01.2022r. Drugie 31.01.2022-24.06.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych: 12.11.21r.-piątek; 02.05.22r.-poniedziałek; 17.06.22-piątek oraz 14.10.2021r. Dzień Edukacji Narodowej

Przypominamy, że w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych szkoła organizuje opiekę w świetlicy szkolnej, dla dzieci rodziców, którzy zgłoszą taką potrzebę wychowawcy klasy z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Zebrania Rad Pedagogicznych: 13.09.21; 27.09.21; 8.11.21; 13.01.22; 7.02.22; 23.05.22; 15.06.22  (Zebrania Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji)

Terminy związane z klasyfikacją:

I semestr: 13.12.2021 zagrożenia oceną niedostateczną, nieodpowiednią i naganną zachowania 3.01.2022 wystawienie ocen śródrocznych;

II semestr: 13.05.2022 zagrożenia oceną niedostateczną, nieodpowiednią i naganną zachowania 3.06.2022 wystawienie przewidywanych ocen rocznych

Godziny lekcji oraz przerwy w naszej szkole:

1 lekcja 8.00 – 8.45

2 lekcja 8.55 – 9.40

3 lekcja 9.50 – 10.35

duża przerwa

4 lekcja 10.50 – 11.35

5 lekcja 11.45 – 12.30

6 lekcja 12.40 – 13.25

duża przerwa

7 lekcja 13.45 – 14.30

8 lekcja 14.40 – 15.25

9 lekcja 15.35 – 16.20