Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

–Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

–Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

–Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

–Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

–Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

–Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

–Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

–Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji. informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów

–Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

–Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Priorytety dydaktyczne i wychowawcze szkoły na rok szkolny 2023/2024:

–I. Radzenie sobie z emocjami i trudnościami natury psychicznej.

–II. Bezpieczne oraz świadome korzystanie z zasobów Internetu oraz mediów cyfrowych.

–III. Wspieranie relacji z rówieśnikami, angażowanie i integrowanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

–IV. Kształtowanie świadomości ekologicznej i konieczności ochrony Ziemi oraz aktywności fizycznej.

Plan pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
3.Ferie zimowe12 – 25 lutego 2024 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
4.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
5.Egzamin ósmoklasisty14 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
15 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki, 16 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.)
7.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Podział roku na semestry

–I semestr 4 września 2023r- 21 stycznia 2024r

–Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz naganną zachowania do 15 grudnia 2023r.

–Wystawienie ocen za I semestr do dnia 8 stycznia 2024r.

–Zebranie rady pedagogicznej (klasyfikacyjna) 17 stycznia 2024r

–Zebranie rady pedagogicznej (analityczna) 7 lutego 2024r

–II semestr 22 stycznia 2024r- 21 czerwca 2024r

–Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz naganną zachowania do 17 maja 2024r.

–Wystawienie ocen za II semestr do dnia 7 czerwca 2024r.

–Zebranie rady pedagogicznej (klasyfikacyjna) 17 czerwca 2024r

–Zebranie rady pedagogicznej (analityczna) 26 sierpnia 2024

–Rozpoczynająca nowy rok szkolny 2024/2025  30 sierpnia 2024

Imprezy i uroczystości zawiera kalendarz organizacji pracy szkoły:

Terminy konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 wraz z harmonogramem i pozostałymi załącznikami będzie publikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w terminie do 30 września 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych:

2 listopada 2023 roku (czwartek), 3 listopada 2023 (piątek)

2 maja 2024 roku (czwartek)

14,15,16 maja 2024r. (wtorek, środa, czwartek)  egzaminy klas ósmych oraz 31 maja 2024 (piątek) roku.

Ponadto, podczas dni rekolekcji wielkopostnych mogą nastąpić zmiany organizacyjne w planie lekcji (termin nie został jeszcze podany przez proboszcza).

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych, na wniosek rodzica szkoła organizuje opiekę świetlicową. W celach organizacyjnych prosimy o poinformowanie wychowawcy o potrzebie zorganizowania takiej opieki, na 7 dni przed dniem wolnym. W tych dniach godziny pracy sekretariatu mogą być inne niż zwykle.

Spotkania z rodzicami

Drzwi otwarte: 22 listopada 2023r. 24 kwietnia 2024r. (wszyscy nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy)

Zebrania z wychowawcą: 6,7 września 2023r, 22-24 stycznia 2023r. i 24 kwietnia 2024r.

Program wychowawczo- profilaktyczny w roku szkolnym 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Każdego roku program jest modyfikowany o zalecania resortu edukacji dotyczące treści związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych (jeśli są takie wytyczne). W związku z tym, badaniami ankietowymi objęci są uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły. Następnie wspólnie z Radą Rodziców ustala się założenia Programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok szkolny.

Godziny lekcji oraz przerwy w naszej szkole:

1 lekcja 8.00 – 8.45

2 lekcja 8.55 – 9.40

3 lekcja 9.50 – 10.35

duża przerwa

4 lekcja 10.50 – 11.35

5 lekcja 11.45 – 12.30

6 lekcja 12.40 – 13.25

duża przerwa

7 lekcja 13.45 – 14.30

8 lekcja 14.40 – 15.25

9 lekcja 15.35 – 16.20


Wydawanie obiadów

11:30- 14:00 na stołówce szkolnej

Skip to content