Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Harmonogram/ dostosowania

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.


Termin główny:

język polski –14 maja 2024r. (wtorek)–godz. 9:00.

matematyka –15 maja 2024r. (środa) –godz. 9:00

język obcy –16 maja 2024r. (czwartek) –godz.9:00

 Termin dodatkowy:

język polski– 10 czerwca 2024r. (poniedziałek)–godz. 9:00

matematyka – 11 czerwca 2024r. (wtorek) –godz. 9:00

język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) –godz. 9:00

Komunikat CKE o harmonogramie w roku szkolnym 2023/2024:


Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:  3 lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 3 lipca 2024 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 3 lipca 2024 r.

Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych arkuszy egzaminacyjnych. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

język polski: 120 minut, do 180 minut

matematyka: 100 minut, do 150 minut

język obcy nowożytny: 90 minut, do 135 minut


czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi ( wyznacza się dodatkowe 5 minut).
Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku

Stres egzaminacyjny- poradnik dla uczniów

Stres egzaminacyjny- poradnik dla rodziców

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2022/04/uprawnienia-laureatow-i-finalistow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych/

Oceny klasyfikacyjne
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły 

więcej informacji: https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2022/04/uprawnienia-laureatow-i-finalistow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych/

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Doradztwo zawodowe


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkolnego wolontariatu (na stronie naszej szkoły), za który po adnotacji na świadectwie szkolnym przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Informacje: rekrutacja krok po kroku

Skip to content