INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Informacja CKE- link: Informacja Dyrektora CKE

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.


Termin główny:

język polski –24 maja 2022r. (wtorek)–godz. 9:00.

matematyka –25 maja 2022r.(środa) –godz. 9:00

język obcy –26 maja 2022r.(czwartek) –godz.9:00

 Termin dodatkowy:

język polski–13 czerwca 2022r. (poniedziałek)–godz. 9:00

matematyka –14 czerwca 2022r. (wtorek) –godz. 9:00

język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r. (środa) –godz. 9:00


Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:  1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 8 lipca 2022 r.

Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych arkuszy egzaminacyjnych. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 1 lipca 2022 r., zgodnie z kolejnością wpływu.


**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi ( wyznacza się dodatkowe 5 minut).


Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

HARMONOGRAM:

Do 28 września 2021 r. należy zapoznać rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.4.13.).

Do 22 listopada 2021 r. należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
Należy poinformować rodziców o następujących terminach:
a. do 30 września 2021 r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
b. do 15 października 2021 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
c. do 26 listopada 2021 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.
d. do 24 lutego 2022 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach,
o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
e. do 10 maja 2022 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

(kalendarz, zasady i możliwości dostosowania warunków i form egzaminu)

Informacja na temat materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkolnego wolontariatu (na stronie naszej szkoły), za który po adnotacji na świadectwie szkolnym przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Informacje: rekrutacja krok po kroku

Wybór szkoły. Nie pozwólmy, żeby był decyzją której nie akceptuje dziecko.