Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Harmonogram/ dostosowania

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.


Termin główny:

język polski –23 maja 2023r. (wtorek)–godz. 9:00.

matematyka –24 maja 2023r. (środa) –godz. 9:00

język obcy –25 maja 2023r. (czwartek) –godz.9:00

 Termin dodatkowy:

język polski–12 czerwca 2023r. (poniedziałek)–godz. 9:00

matematyka –13 czerwca 2023r. (wtorek) –godz. 9:00

język obcy nowożytny –14 czerwca 2023 r. (środa) –godz. 9:00


Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:  3 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 6 lipca 2023 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 6 lipca 2023 r.

Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych arkuszy egzaminacyjnych. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

język polski: 120 minut, do 180 minut

matematyka: 100 minut, do 150 minut

język obcy nowożytny: 90 minut, do 135 minut
czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi ( wyznacza się dodatkowe 5 minut).
Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

HARMONOGRAM ORAZ DOSTOSOWANIA FORM I WARUNKÓW EGZAMINU

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 HARMONOGRAM:

Informacja na temat materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2020, poz. 1036)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U. 2015, poz. 843 z późn. zm.)

Oceny klasyfikacyjne
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną (Art. 44j ustawy o systemie oświaty).

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru (Art. 44zx ustawy o systemie oświaty).

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe).

więcej informacji: https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2022/04/uprawnienia-laureatow-i-finalistow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych/

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Doradztwo zawodowe


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

zostanie udostępniony po ogłoszeniu komunikatu w tej sprawie (styczeń 2023r.)

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkolnego wolontariatu (na stronie naszej szkoły), za który po adnotacji na świadectwie szkolnym przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Informacje: rekrutacja krok po kroku

Wybór szkoły. Nie pozwólmy, żeby był decyzją której nie akceptuje dziecko.

Skip to content