Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W naszej szkole możesz uzyskać pomoc pedagoga lub psychologa, wystarczy poprosić o rozmowę w trudnej dla ciebie sprawie. Jeśli sobie tego życzysz, nikt nikomu nie powie o tym, że rozmawiałeś o swoich problemach.

p. pedagog: Barbara Jankowska, Renata Stachowiak- Kasprzak

p. psycholog: Katarzyna Nowaczyk- Motyl, Agnieszka Bełz

wsparcie znajdziesz u każdego wychowawcy, nauczyciela, pracownika szkoły.

Ponadto, anonimową pomoc uzyskasz dzwoniąc pod bezpłatne numery telefonów:

Telefon: 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele, święta). Rozmowy i korespondencja jest poufna. To znaczy, że nikt nie powie nikomu o tym.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Policja w Swarzędzu: 47 77 148 00

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka

https://brpd.gov.pl/o-rzeczniku/
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
prawa do życia i ochrony zdrowia,
prawa do wychowania w rodzinie,
prawa do godziwych warunków socjalnych,
prawa do nauki.
Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.
Przedmiotem troski Rzecznika są wszystkie dzieci; szczególną opieką otacza dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy.
Rzecznik wykonując swoje uprawnienia, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, w tym zwłaszcza:
zasadą dobra dziecka,
wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka,
zasadą równości,
troską o ochronę praw każdego dziecka,
zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka.
Rzecznik podejmuje działania przewidziane w ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę napływające do niego informacje wskazujące na naruszenie praw lub dobra dziecka. Zajmuje się przypadkami indywidualnymi, jeśli nie zostały one wcześniej rozwiązane we właściwy sposób mimo, że wykorzystano dostępne możliwości prawne. Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych służb, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano.
Adresatami działań Rzecznika są wszystkie organy władzy publicznej (między innymi: Sejm, Prezydent RP, Rada Ministrów, sądy), samorządy terytorialne, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, do których Rzecznik może zwrócić się o:
złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe,
podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka, zgodnie z zakresem ich kompetencji, przedstawiając oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony praw i dobra dziecka,
wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianą innych aktów prawnych.
W naszym kraju funkcjonuje szereg instytucji zajmujących się prawami dziecka. Często jednak działają one jedynie w konkretnym środowisku społecznym lub na określonym obszarze, czasem sytuacja dziecka nie jest głównym celem ich działalności. Ustanowienie Rzecznika Praw Dziecka oznaczało powstanie niezależnej instytucji, wyposażonej w uprawnienia o charakterze kontrolnym, ostrzegawczym i inicjującym, wspierającej wysiłki zmierzające do maksymalnej ochrony praw dziecka.
Obowiązkiem Rzecznika jest coroczne przedstawienie Sejmowi i Senatowi informacji o swoich działaniach oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. Ponieważ informacja ta jest podawana do wiadomości publicznej, stanowi doskonałą możliwość podjęcia ogólnonarodowej dyskusji nad stanem przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Rzeczniczka Praw Uczniowskich w Poznaniu

Agata Dawidowska – radczyni prawna oraz działaczka społeczna. Głównym jej obowiązkiem jest stanie na straży praw uczniów oraz edukowanie ich w tym zakresie.

Kontakt: rpu@rpu.poznan.pl

https://www.poznan.pl/rzeczniczka-praw-uczniowskich/?fbclid=IwAR19_YshV6TSn1FZWBBAGnjn3NG3naGaZ_5UO9BoolFiFCE2SsABdJ6abKU

Gdzie szukać pomocy

możesz wykorzystać szafę pomocy, która znajduje się w holu szkoły


A także, dzwoniąc pod numery telefonów:

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

ponadto:

24h/dobę:

 1. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Dolne Chyby 10, 60-480 Poznań tel: 61 8142271 lub 61 8354866
 2. Punkt Interwencji kryzysowej ul. Niedziałkowskiego 30, 61-578 Poznań tel: 61 835 48 65 lub 61 835 48 66 lub 61 841 07 22
 3. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań tel: 61 849 14 00 lub 61 849 12 61
 4. Centrum Medyczne HBP ul. 28 Czerwca 1956r. 194, 61-485 Poznań tel: 61 22 74 369
 5. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel: 116 111 lub 116111.pl/napisz
 6. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel: 800 121 212
 7. 112 Numer alarmowy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia – również przy zagrożeniu samobójstwem!

Czynne w określonych godzinach:

 1. Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży tel: 800 119 119; Czynny codziennie od 14:00 do 22:00
 2. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci tel: 800 100 100; Czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 15:00
 3. Niebieska Linia (dla osób doznających przemocy i świadków przemocy domowej)tel: 800 120 002/ 61 842 01 01/ 61 814 17 17
 4. Kryzysowy telefon zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia tel: 116 123 codziennie od 14:00 do 22:00
 5. Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
 6. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu ul. Spacerowa 4, 62-020 Zalasewo tel:537 235 352 lub telefon w dni wolne od pracy 536 445 218
 7. Fundacja Dziecko w Centrum Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań tel: 888 080 508
 8. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (Uniwersytet SWPS) ul. Naramowicka 47D lok. 104-105 tel: 61 10 26 915 lub 61 10 26 916
 9. Grupa Stonewall Poznań św. Marcin 80/82 (pok. 341) 61-809 Poznań tel: 661 830 894
 10. Poradnia specjalistyczna IPSIS Piaski 8, 62-020 Swarzędz tel: 536 426 436
Skip to content