Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Konkursy

Na terenie województwa wielkopolskiego w pierwszej połowie każdego roku szkolnego przeprowadzone są konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański oraz wychowanie fizyczne.

Konkursy adresowane są do uczniów szkół podstawowych, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Celem konkursów jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; tworzenie pozytywnego i twórczego współzawodnictwa uczniów i ich szkół; promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz.125 ze zm.) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu. Zgodnie z §4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września podaje do publicznej wiadomości regulaminy poszczególnych konkursów. Więcej informacji: www.ko.poznan.pl

Wszystkie informacje będą przesyłane na bieżąco przez e-dziennik.

źródło: Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Konkursy i olimpiady uprawniają do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty lub podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji- na stronie kuratorium oraz w zakładce egzamin ósmoklasisty.

Informacje dotyczące konkursów i olimpiad dostępne są pod linkiem:

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/

Skip to content