1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez uczniów (zgodny ze Statutem Szkoły).
  3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i są jednocześnie organami szkoły.
  4. Samorząd Uczniowski występuje do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą praw i obowiązków ucznia.
  5. Samorząd Uczniowski wystawia opinię o nauczycielu podlegającym ocenie. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora.
  6. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

          a) dokonania wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

          b) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

          c) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                    i możliwościami organizacyjnymi – w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Jak działa Samorząd Uczniowski w naszej szkole?

– Poczet sztandarowy występuje w miejskich obchodach Święta Niepodległości i Święcie Konstytucji 3 Maja, w obchodach Święta Patrona Szkoły i podczas pożegnania absolwentów klas szóstych.

– Uczniowie klas szóstych dyżurują podczas dużych przerw.

– Pamiętamy o naszych nauczycielach i personelu szkoły i składamy im najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych.

– Organizujemy zabawy i dyskoteki.

– Organizujemy salon wróżb na dyskotece andrzejkowej.

– Prowadzimy pocztę walentynkową.

-Przeprowadzamy zbiórki pieniężne na pomoc charytatywną (np. Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

– Prowadzimy kronikę szkoły.

– Jeśli macie pomysły co ciekawego i pożytecznego może zdziałać jeszcze Samorząd Uczniowski zgłoście to przedstawicielom SU.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: p. Sylwia Swędrowska, p. Bogumiła Łyskawa.

MAŁY SAMORZĄD (klasy I-III): p. Urszula Szymczak, p. Elżbieta Cholewicka.