Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Arkusze egzaminacyjne

Arkusz egzaminacyjny – oznacza materiał przekazywany zdającemu podczas egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony schematycznie na rysunku poniżej.Do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest karta odpowiedzi – oznacza ona kartę dołączoną na perforacji do ostatniej strony zeszytu zadań egzaminacyjnych, na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych zawartych w danym arkuszu, a egzaminator zaznacza liczbę punktów przyznanych w każdym zadaniu otwartym. Uczeń nie odrywa samodzielnie karty odpowiedzi od arkusza.

Jak na karcie odpowiedzi zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz oznaczyć pomyłkę w zadaniach zamkniętych?

W przypadku pomyłki błędne zaznaczenie należy otoczyć kółkiem i zaznaczyć inną, prawidłową odpowiedź.

 Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach otwartych?

Zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśla się i zapisuje poprawną odpowiedź nad niepoprawnym fragmentem.

lub:

 W przypadku gdy uczeń nie zdąży przepisać rozprawki, opowiadania, części zadania z brudnopisu, zapisuje informację iż dalsza cześć zadania znajduje się w brudnopisie. Dzięki temu egzaminator będzie mógł sprawdzić i ocenić całe zadanie (weźmie pod uwagę treści z brudnopisu).

Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy egzaminu dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących). Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, są dostępne w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w bieżącym roku szkolnym, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w bieżącym roku szkolnym
a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami
b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami
c. zestawy ćwiczeniowe umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w poprzednich latach, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

Skip to content