Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Nauka zdalna/ wytyczne covid

W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, nasza szkoła wykorzystuje do nauki aplikację Microsoft Teams

link do logowania:

Logowanie na konto ucznia

Po zalogowaniu, wybieramy ikonkę Teams. 

Można również pobrać aplikację.

Organizacja nauki zdalnej- w przypadku wprowadzenia częściowej (hybrydowej) lub całościowej nauki zdalnej w szkole:

1. Zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu, odbywa się poprzez:                                                                                                                                                                                  – kontakt poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.
– do prowadzenia i przekazywania materiałów do zajęć szkoła wykorzystuje platformę Teams, Microsoft Office 365, One Note.
– do prowadzenia lekcji on-line wykorzystywana jest aplikacja Teams,
– w porozumieniu z rodzicami, za ich zgodą, nauczyciele mogą korzystać z ustalonych form przesyłania i odbierania zadań, w tym materiałów drukowanych jeśli zachodzi taka konieczność.
– w przypadku zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel indywidualnie ustalenia formę i sposób realizacji zajęć z rodzicami.
2. Lekcje on-line będą odbywały się w miarę możliwości technicznych oraz po ustaleniu terminu z rodzicami.
3. Plan lekcji pozostaje bez zmian. Lekcje prowadzone w formie on-line mogą się odbywać w innym terminie. Ponadto nauczyciel może ustalić termin w którym będzie umieszczał zadania lub treści na platformie.
4. Nauczyciele zostali zobowiązani do realizacji podstawy programowej oraz do oceniania w  taki sposób, aby rodzice byli poinformowani o postępach swoich dzieci.
5. Dyrekcja będzie monitorowała sposób prowadzenia zdalnego kształcenia przez poszczególnych nauczycieli, w tym ilość zadawanych prac.
6. Szczegóły znajdują się w Organizacji pracy szkoły podczas nauki zdalnej oraz w Regulaminie udostępnionym poniżej.

7.Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają założone konta na szkolnej domenie (tzw. konta służbowe). Od tego momentu, nauczyciele nie umieszczają już zadań na stronie szkoły, ale na platformie Teams Microsoft.
8. Uczniowie logują się na nowe konto korzystając z adresów mejlowych i loginów które utworzyli administratorzy.
9. Nowe konta zostały założone w związku z zaleceniem MEN oraz Organu Prowadzącego szkołę, w  trosce o bezpieczeństwo danych uczniów i utrudnienie dostępu osobom postronnym, a także w związku z ujednoliceniem nauki zdalnej zgodnie z zaleceniami ministerstwa.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

Bardzo prosimy o zgłaszanie wychowawcom trudności z dostępem do Internetu i realizacją przesyłanego przez nauczycieli materiału.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na korzystanie przez dziecko z zaproponowanych przez nauczyciela aplikacji podczas realizacji materiału, przygotowane zostaną dla dziecka materiały w wersji papierowej. Prosimy zgłosić taką informację wychowawcy klasy.

Regulamin korzystania z platformy Teams

Szczegółowe informacje o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania szkoły

─Szkoła wymaga od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

– Szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe ucznia w trakcie nauki zdalnej.

Warto przeczytać:

Rada Europy opublikowała  „Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym”, które zostały przyjęte na 40. Posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Rady Europy, 20 listopada 2020 roku. Dokument zwraca uwagę na to, że wprowadzenie narzędzi cyfrowych do sal lekcyjnych otwiera bramy szkoły na szeroki zakres przetwarzanych danych i dużą liczbę podmiotów, które wchodzą w interakcję z codziennymi czynnościami dzieci. Wytyczne zostały udostępnione na  stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1824

ważne informacje

– Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sieci, zgodnie z zasadami przekazywanymi przez nauczycieli na zajęciach komputerowych i informatyki i lekcjach wychowawczych- w tym używania stosownych avatarów oraz zdjęć profilowych (nie mogą naruszać dóbr innych lub przedstawiać zakazanych prawem symboli). W celu podniesienia jakości nauczania oraz umożliwienia większej kontroli uczestnictwa w zajęciach, uczniowie w czasie lekcji mają włączone kamerki (rodzic który wyraża sprzeciw proszony jest o pisemną informację do wychowawcy klasy).

-prosimy zgłaszać wychowawcom wszelkie trudności z dostępem do platform, komunikatorów i przesyłanych materiałów.

– W związku z tym, że uczeń korzysta w domu z narzędzi z dostępem do Internetu w celu realizacji zdalnej edukacji, konieczne jest zachowanie szczególnej czujności rodziców,  wynikającej z obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych. W związku z tym, zaleca się opiekunom w środowisku domowym, zastosowanie dostępnych środków kontroli rodzicielskiej.

– Wszystkie informacje dotyczące Rodo, są dostępne na naszej stornie internetowej. Opracowano również Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów – nauczanie zdalne. W lekcji zdalnej powinny uczestniczyć tylko zainteresowane osoby- uczeń (ewentualnie, za zgodą nauczyciela- rodzic) i nauczyciel prowadzący zajęcia. Niedozwolone jest nagrywanie i upublicznianie lekcji, które grozi konsekwencjami prawnymi.

– Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za formę i stopień wypełniania obowiązku sprawowania funkcji opiekuńczych przez rodziców oraz opiekunów prawnych w środowisku domowym ucznia.


Klasy I-VIII

Podczas zawieszenia zajęć stacjonarnych pracujemy zgodnie z obowiązującym od września planem lekcji. Każdy nauczyciel w tym czasie prowadzi wideolekcję trwającą zgodnie z zaleceniami 30 minut, następnie do końca czasu lekcji pozostaje do dyspozycji uczniów, którzy mogą konsultować się z prowadzącym dany przedmiot. Frekwencja sprawdzana jest na każdej lekcji przy wykorzystaniu połączenia on-line, na początku zajęć.  Wówczas nauczyciel oprócz sprawdzenia frekwencji,  przekazuje i wyjaśnia zadania do wykonania, a także sposób ich przesłania celem sprawdzenia lub kontynuuje lekcję w formie on-line.

Formę pracy z uczniami realizującymi zajęcia indywidualne, terapeutyczne nauczyciel uzgadnia bezpośrednio z rodzicami/ opiekunami prawnymi i wspólnie podejmują decyzję o tym, czy mają się one odbywać na terenie szkoły, czy w formie on-line.

Klasy I-III otrzymają plan lekcji on line od wychowawców klas. Oddział przedszkolny pracuje bez zmian, w szkole, zgodnie z planem zajęć.

Formę pracy z uczniami realizującymi zajęcia indywidualne, terapeutyczne nauczyciel uzgadnia bezpośrednio z rodzicami/ opiekunami prawnymi i wspólnie podejmują decyzję o tym, czy mają się one odbywać na terenie szkoły, czy w formie on-line.

link do logowania:

Link do logowania na konto ucznia

Można również pobrać aplikację.

1. Po zalogowaniu się na konto Teams ( zupełnie w taki sam sposób, jak podczas nauki w szkole), pojawią się przedmioty Twojej klasy. Klikamy kafelek z danym przedmiotem, zgodnie z planem lekcji:

2. Po wybraniu przedmiotu w którym chcemy uczestniczyć, otworzy się profil ogólny przedmiotu. Tutaj przeczytasz komunikaty, klikniesz aby dołączyć do spotkania ( na wirtualną lekcję), możesz również o coś zapytać- na przykład, gdy nie jesteś pewien w jaki sposób zrobić lub odesłać zadanie…

3. Nasz wirtualny zeszyt…
klikamy w Notes zajęć, następnie na znaczek >
Klikamy na swoje imię i nazwisko- wówczas rozwiną się nasze indywidualne materiały.

Procedury bezpieczeństwa, obowiązujące na wypadek wystąpienia wzrostu zachorowań, po wprowadzeniu zaleceń dla szkół.

Procedura bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ, obowiązuje w momencie wprowadzenia wytycznych i zaleceń dla szkół.

Zasady nadzoru epidemiologicznego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz zgłaszania kwarantanny w szkole, obowiązujące po ich ponownym wprowadzeniu:

Procedura organizacji konsultacji i spotkań z uczniami w reżimie sanitarnym:

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin żywienia i korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin biblioteki

Skip to content