Okręgowa Komisja Egzaminacyjna:

https://www.oke.poznan.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Organizacja egzaminów

                           
                        Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:                          

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:


Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informacje można uzyskać na stronie centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Organizacja egzaminów próbnych nie jest obowiązkowa, jednak w naszej szkole organizujemy je z myślą o tym, żeby uczniowie zapoznali się z procedurami obowiązującymi na egzaminach w terminie głównym.

Wynik egzaminu próbnego nie skutkuje oceną cząstkową. Ma on na celu zapoznanie uczniów z formułą egzaminu ósmoklasisty, czyli kształtem arkuszy z poszczególnych przedmiotów i pracą z kartą odpowiedzi, a także dać im orientację co do czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań i zapoznanie z procedurami obowiązującymi na egzaminie w terminie głównym, począwszy od procedury wejścia na teren szkoły.


Przebieg egzaminu

–Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej. –O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować. Numer stolika jest zapisywany w odpowiednim protokole. –W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.                                                                                                                                                                                   –Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. –Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty,– o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi), –o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.  Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, o sprawdzeniu kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi, o sprawdzeniu, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony o sprawdzeniu poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.    

Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (spóźnienie odnotowuje się protokole).  Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. –Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:  

–a. informuje zdających o zakończeniu pracy  –b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)  –c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów  d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Następnie sprawdzają, czy wszyscy uczniowie nanieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi.                                                                                      –Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.                                                                                                                                                                                                –Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.                    

–W przypadku:  –a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia  –b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach –c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. –Rodzice/opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej  i ocenionej pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Nasi uczniowie osiągnęli wspaniałe wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021- najwyższe wyniki w gminie i powiecie! W roku szkolnym 2021/2022 napisali egzamin powyżej średniej krajowej.