Wolontariat w naszej szkole

KOMUNIKAT WOLONTARIATU SZKOLNEGO NA ROK 2021/2022

W związku z pandemią, w roku szkolnym 2021/22 ilość godzin wymaganych do uzyskania wpisu na świadectwie o pracy na rzecz wolontariatu została zmniejszona z regulaminowych 12 do 8 godzin. Decyzja ta dotyczy uczniów klas 8 kończących naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/22.

Przypominamy o konieczności gromadzenia i zachowywania przez ucznia wszystkich zaświadczeń otrzymywanych po zakończonych akcjach szkolnych i pozaszkolnych. Zebrane zaświadczenia należy okazać wychowawcy pod koniec klasy ósmej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie wolontariatu szkolnego.

Regulamin wolontariatu szkolnego 2021/2022:

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

1.Wolontariat skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych.

2.Uczeń może brać udział w akcjach szkolnych i pozaszkolnych.

3.Zgłaszając się do akcji szkolnej uczeń pobiera ze strony szkoły lub od koordynatora akcji zgodę rodziców na przystąpienie do akcji. Warunkiem przystąpienia do akcji szkolnej jest przyniesienie do koordynatora akcji zgody podpisanej przez rodziców. Po zakończonej akcji koordynator  wystawia Zaświadczenie o pracy na rzecz wolontariatu szkolnego. Uczeń zobowiązany jest do zachowania zaświadczenia celem okazania go wychowawcy pod koniec klasy ósmej.

4.Akcje pozaszkolne uczniowie realizują we własnym zakresie. Odpowiedzialność za udział w akcji ponoszą rodzice. Uczniowie otrzymują od organizatorów akcji zaświadczenia, które przechowują i przedstawiają wychowawcy pod koniec klasy ósmej.

5.Wychowawca klasy ósmej na podstawie zgromadzonych przez ucznia  zaświadczeń z akcji szkolnych i pozaszkolnych umieszcza wpis na świadectwie o pracy na rzecz wolontariatu. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia do 31 maja.

6.Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie jest udział w dowolnych akcjach w wymiarze minimum  12 godzin w ciągu 2 lat.

KOMUNIKATY O BIEŻĄCYCH AKCJACH WOLONTARIATU UMIESZCZANE SĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ SZKOLNEGO WOLONTARIATU I PRZESYŁANE PRZEZ VULCAN NA KONTO UCZNIA.  NATOMIAST PODSUMOWANIA AKCJI  PREZENTOWANE SĄ NA STRONIE SZKOŁY W SZKOLNYCH WYDARZENIACH.

informacje:

CELE:

Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne i rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.

Aktywizowanie uczniów w celu działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Kształtowanie umiejętności działania w zespole

Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim.

Opiekunowie szkolnego wolontariatu: Bożena Zimnowłodzka, Iwona Stefaniak, Sylwia Swędrowska, Katarzyna Miazek, Bernadeta Dolińska, Marzena Siwecka, Aleksandra Kuznowicz, Elżbieta Cholewicka, Grażyna Beranek.

Więcej o wolontariacie w szkole:

https:/men.gov.pl/wp-content/uploads/men_uczniowie/index.html

Do pobrania:

ZGODA_RODZICOW_NA_UDZIAL_W_WOLONTARIACIE.docx