Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Oddział Przedszkolny

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

rodzice mogą składać dokumenty w sekretariacie szkoły w dniach 1-15 marca w następujących godzinach:poniedziałki: 8:00-16:00wtorki: 8:00-16:00środy: 7:30- 15:00czwartki: 8:00-16:00piątki: 12:00-18:00

kontakt: 61 8 175 303

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  Nabór dotyczy dzieci z roczników 2015-2018 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Kryteria ustawoweLiczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata*60
Niepełnosprawność kandydata60
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata60
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata60
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata60
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**60
Objęcia kandydata piecza zastępczą60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryteria dodatkoweLiczba punktów
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt.Max. 6
Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.15
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór.10
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt za każdy rok.  Max. 5
Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.5
Dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

  1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;
  3. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie                    o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  4. Dokument potwierdzający objęcie dziecka  pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821               z późn. zm.);                  
  5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);
  6. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – we wniosku;
  7. Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Swarzędz;
  8. Zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.                    w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione w tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych;
  9. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny i oddział integracyjny), Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Szkole Podstawowej w Paczkowie, Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.


HARMONOGRAM REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OD DNIADO DNIAETAP REKRUTACJI
01 lutego 2021 r.15 lutego 2021 r.Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2015-2018).
01 marca 2021 r., godz. 8:0015 marca 2021 r., godz. 16:00Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2015 – 2018).
07 kwietnia 2021r., godz. 15:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
07 kwietnia 2021 r., godz. 15:0014 kwietnia 2021 r., godz. 16:00Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
16 kwietnia 2021 r., godz. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
  Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
  Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OD DNIADO DNIAETAP REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
17 maja 2021 r., godz. 8:0024 maja 2021 r., godz. 16:00Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2015 – 2018).
28 maja 2021 r., godz. 15:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
28 maja 2021 r., godz. 15:007 czerwca 2021 r., godz. 16:00Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
9 czerwca 2021 r., godz. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
  Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
  Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Poniżej informacje dotyczace naboru- zarządzenie oraz harmonogram rekrutacji:

Materiały do pobrania:

Skip to content