Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Zajęcia wspomagające

Od początku nowego roku szkolnego 2021/2022, chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych 10 lekcjach matematyki, dzięki zwiększeniu części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie. Zajęcia będą organizowane: 

  • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; 
  • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów). 

Na podstawie § 10j rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w  § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. , w liczbie ogólnej 230 godzin.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów: matematyka


Skip to content