Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Eko-bieg

Działania edukacyjne o nazwie EKO-BIEG są autorskim projektem, opracowanym i realizowanym na terenie Szkoły od kilkunastu lat. Jest to cykliczna jednodniowa impreza, której celem jest przybliżenie uczniom – w wesoły i przystępny sposób – treści ekologicznych, związanych z ochroną przyrody oraz ze zdrowym trybem życia. Inspiracją do powstania były m. in. cele  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dotyczące krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego oraz ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody. Niewątpliwą inspiracją dla kolejnych działań była również postać patrona szkoły prof. Adama Wodziczki. Profesor już od najmłodszych lat uwielbiał poznawać najbliższą sobie okolicę, cenił ruch na świeżym powietrzu.

Propozycja skierowana jest do klas czwartych, piątych i szóstych. Przez lata impreza ta była doskonalona. Ostatecznie EKO-BIEG składa się z dwóch części: pierwsza to eko-trasa, druga to eko-konkurencje sportowe. Biorą w nich udział całe klasy, które przemierzają trasę z planem miasta lub mapą okolicy i opisem marszruty oraz realizują w terenie (najbliższa okolica wokół Szkoły: las, osiedla) zadania z zakresu ekologii, ochrony przyrody, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o patronie szkoły prof. Adamie Wodziczce. Na mecie klasy rywalizują w dobranych tematycznie konkurencjach sportowych. Ta forma EKO-BIEGU spotkała się z uznaniem uczniów i nauczycieli. Świadczą o tym zadowolone twarze dzieci wracających z trasy oraz liczne pochwały opiekunów grup, jak również fakt, że EKO-BIEG na stałe zagościł w kalendarzu imprez szkoły.

Nowatorstwo polega na tym, że: zajęcia mają charakter biegu z punktami aktywności, impreza pokazuje, że piesza wycieczka po najbliższej okolicy może dostarczyć coraz to nowej wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii i dbałości o przyrodę, terenoznawstwa i zdrowego stylu życia, a w przedsięwzięcie zaangażowana jest cała społeczność szkolna klas 4-6 wraz z nauczycielami.

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poza budynkiem szkolnym. Punkty aktywności co roku mają inny charakter: mogą to być punkty wyznaczone na mapie, instrukcja przywieszona na płocie czy też nauczyciel stojący na punkcie z zadaniem. Dzieci odkrywają swoją okolicę w inny – zaproponowany przez temat EKO-BIEGU – sposób. Zatem podczas imprezy zaspokajana jest potrzeba poznawcza ucznia. W trakcie wykonywania zadań uczniowie współdziałają w zespołach, nabywają coraz więcej nowych doświadczeń i dzielą je z innymi. Podczas rywalizacji z pozostałymi zespołami utrwalana jest potrzeba przynależności do grupy i utożsamiania się z nią. Wszystkie konkurencje i zadania z trasy są punktowane i oceniane. Klasy, które zdobywają największa liczbę punktów na poziomie klas czwartych, piątych i szóstych otrzymują nagrodę.

Uczniowie mają większą świadomość ekologiczną. Dostrzegają potrzebę dbania o środowisko naturalne – zwracają uwagę na prawidłowe segregowanie śmieci, nie palenie śmieci w domowych piecach, zaśmiecania pobliskiego lasu. Widzą potrzebę oszczędzania wody. Wiedzą, że ruch na świeżym powietrzu jest bardzo potrzebny dla prawidłowego rozwoju organizmu. Zależy im na estetycznym wyglądzie najbliższego otoczenia.

Corocznie na mecie EKO-BIEGU przeprowadzany jest krótki wywiad z uczestnikami – uczniami oraz nauczycielami. Staje się on inspiracją do realizacji kolejnej edycji imprezy i opracowania nowego scenariusza wyprawy w nieznane. Mimo iż bieg corocznie odbywa się w okolicach szkoły i w pobliskim lesie, zawsze jest ciekawy, gdyż w inny sposób są przekazywane zadania, zmienia się temat, zmienia się trasa.

W fazie przygotowującej – opracowywaniu trasy i zadań – biorą udział nauczyciele przyrody, zajęć technicznych i wychowania fizycznego. W samej imprezie uczestniczą także nauczyciele wychowawcy – opiekunowie poszczególnych klas, którzy towarzyszą uczniom podczas wyjścia w teren i konkurencji sportowych. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwa pani wicedyrektor oraz nauczyciele koordynujący działania na starcie, mecie i podczas konkurencji sportowych.

Skip to content